Przejdź do strony: Usługi
Przejdź do strony: Przedsiębiorca

Zakres usług prawnych Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Kancelaria KBG T. Koper i A. Baś-Gidlewska świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Oferujemy również porady prawne z innych dziedzin prawa. Zajmujemy się doradztwem, reprezentowaniem w sporach sądowych i pozasądowych, sporządzaniem opinii prawnych oraz przygotowywaniem pism procesowych. Wśród realizowanych przez nas usług jest również rozwiązywanie problemów związanych z m.in. niesłuszne zwolnienie z pracy czy niereagowanie przez pracodawcę na dyskryminację. Możemy także pomóc w sprawach konsumenckich, np. dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

Spadki

Nasza kancelaria ułatwia pomyślne przeprowadzenie spraw spadkowych. Pomagamy przy sporach związanych z dziedziczeniem, dochodzeniu zachowku w razie niekorzystnego rozporządzenia testamentowego lub przy sprawach związanych z rozdysponowaniem przez spadkodawcę majątku przed śmiercią i nieuwzględnienie tego faktu w zapisie testamentowym lub przy dziedziczeniu na zasadach ustawowych. Udzielamy także porad związanych z podziałem spadku. Oferujemy sporządzanie wszystkich pism procesowych i reprezentowanie klientów przed sądem.

Rozwody i alimenty

Oferujemy doradztwo i pomoc prawną przy rozwodach i alimentach. Pomagamy w sprawach rozwodowych, w tym w postępowaniach z orzekaniem o winie. Ułatwiamy gromadzenie i prezentację materiału dowodowego umożliwiającego uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Zajmujemy się też doradztwem w sprawach o podział majątku małżeńskiego oraz przy występowaniu o opiekę czy ustalenie zasad lub umożliwienie kontaktów z dzieckiem. Świadczymy też pomoc przy występowaniu o alimenty od byłego małżonka, zarówno na rzecz osoby rozwiedzionej, jak i wspólnych dzieci.

Odszkodowania

Kancelaria KBG podejmuje się prowadzenia spraw o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Zajmujemy się odszkodowaniami za obrażenia, urazy i straty spowodowane udziałem w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, a także wskutek popełnionych błędów medycznych oraz zdarzeń losowych. Pomagamy w przygotowaniu materiału dowodowego i wykazywaniu poniesienia szkody. Zapewniamy pełne wsparcie w sporach z ubezpieczycielami.

Zawieranie umów

Kancelaria T. Koper i A. Baś-Gidlewska oferuje pomoc przy zawieraniu umów. Sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, najmu, darowizny, wykonania usług innych tak, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć interes prawny Klienta. Zajmujemy się też dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych umów.

Windykacji należności

Podejmujemy się windykacji należności – zapłaty określonych sum czy wykonania zobowiązania. Zajmujemy się także pomocą w ochronie praw wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Ułatwiamy postępowanie przy restrukturyzacji zadłużenia, w tym zawieranie ugód z wierzycielami i firmami windykacyjnymi.

icon

Świadczymy usługi polegające na:

  • prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach, na skutek błędów medycznych oraz innych zdarzeń losowych,
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów prywatnych, takich jak sprzedaż, najem, darowizna, dożywocie i in., tak aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć interes Klienta,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach konsumenckich, w tym dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • windykacji należności pieniężnych,
  • ochronie praw wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
  • pomocy w restrukturyzacji zadłużenia, w tym zawieranie ugód z wierzycielami i firmami windykacyjnymi,
  • rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracowników w sporach z pracodawcą,
  • kompleksowe rozwiązywanie spraw spadkowych, polegające na analizie zasad dziedziczenia, w tym praw i obowiązków spadkobierców, opracowywaniu testamentów, przeprowadzaniu postępowania celem stwierdzania nabycia spadku oraz działu spadku, a także dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku,
  • występowaniu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym dotyczących rozwodów, podziału majątku małżeńskiego, władzy rodzicielskiej oraz alimentów.

Artykuły