Przejdź do strony: Usługi
Przejdź do strony: Przedsiębiorca

Zakres usług prawnych Dla klientów indywidualnych

Oferujemy usługi pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego, polegające zarówno na opiniowaniu problemów prawnych, polubownym rozwiązywaniu sporów ze stroną przeciwną, jak i występowaniu w imieniu Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.

icon

Świadczymy usługi polegające na:

  • prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach, na skutek błędów medycznych oraz innych zdarzeń losowych,
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów prywatnych, takich jak sprzedaż, najem, darowizna, dożywocie i in., tak aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć interes Klienta,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach konsumenckich, w tym dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • windykacji należności pieniężnych,
  • ochronie praw wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
  • pomocy w restrukturyzacji zadłużenia, w tym zawieranie ugód z wierzycielami i firmami windykacyjnymi,
  • rozwiązywaniu problemów dotyczących stosunku pracy, w tym występowania w imieniu pracowników w sporach z pracodawcą,
  • kompleksowe rozwiązywanie spraw spadkowych, polegające na analizie zasad dziedziczenia, w tym praw i obowiązków spadkobierców, opracowywaniu testamentów, przeprowadzaniu postępowania celem stwierdzania nabycia spadku oraz działu spadku, a także dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku,
  • występowaniu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym dotyczących rozwodów, podziału majątku małżeńskiego, władzy rodzicielskiej oraz alimentów.

Artykuły