Artykuły

Data utworzenia: 30.03.2020     Data modyfikacji: 30.03.2020      Udostępnij artykuł
Autor: Sukcesja przedsiębiorstwa, czyli jak skuteczne przekazać firmę w spadkuadw. Aleksandra Baś-Gidlewska

Sukcesja przedsiębiorstwa, czyli jak skuteczne przekazać firmę w spadku

Jeszcze kilka lat dziedziczenie przedsiębiorstw było w Polsce sporym problemem. Po śmierci właściciela firmy po prostu wykreślano ją z CEIDG. Na szczęście obecnie przedsiębiorcy, którzy chcą, by po ich śmierci działalność kontynuowali spadkobiercy, mogą skorzystać z Ustawy o zarządzie sukcesyjnym, a firma zachowa NIP, uzyskane koncesje, ciągłość rozliczeń, a także pracowników i kontrakty handlowe.

Zarządca sukcesyjny

Aby firma po śmierci właściciela mogła dalej funkcjonować, jeszcze za życia powinien on powołać zarząd sukcesyjny. Czym on jest? To zarząd tymczasowy, który prowadzi dane przedsiębiorstwo od dnia śmierci właściciela do podziału spadku. Zarządza on przedsiębiorstwem w spadku. Z kolei właścicielem przedsiębiorstwa w spadku może być spadkobierca ustawowy, testamentowy, windykacyjny, małżonek zmarłego (jeśli firma stanowiła w całości ich mienie i małżonek posiadał udział w przedsiębiorstwie w spadku) oraz nabywca udziału w przedsiębiorstwie – czyli ktoś, kto nabył firmę po śmierci od spadkobiercy lub małżonka. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku w spadku dzielą między siebie zyski (wypłacane przez zarządcę sukcesyjnego) i straty firmy w takim stopniu, w jakim przysługuje im udział w przedsiębiorstwie w spadku. Powołanie zarządcy sukcesyjnego powinno mieć formę pisemną i być zgłoszone do CEIDG, przyszły zarządca powinien też wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tej funkcji. Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie 2 lata, w szczególnych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat.

Powołanie zarządu po śmierci właściciela firmy

W przypadku, gdy właściciel firmy nie powoła zarządcy sukcesyjnego za życia, może go powołać małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie spadku, osoba, która przyjęła spadek, lub osoba wskazana w testamencie. Warunkiem w tym przypadku jest uzyskanie zgody osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. W tym przypadku na powołanie zarządcy sukcesyjnego wskazane osoby mają 2 miesiące od śmierci właściciela. Procedury są oczywiście mniej skomplikowane, jeśli zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorca wskaże za życia. Zawsze jednak przedsiębiorca, lub jego spadkobiercy powinni udać się do kancelarii oferującej obsługę prawną przedsiębiorców, aby kwestia powołania zarządcy sukcesyjnego była uregulowana i nie wzbudzała wątpliwości.

Sukcesja przedsiębiorstwa, czyli jak skuteczne przekazać firmę w spadku