Znaki towarowe – rejestracja i spory

Wyrok znaki towarowe

Czy wiedzieliście już, że nasza Kancelaria zajmuje się rejestracją znaków towarowych? Jeżeli nie – to już wiecie. Ale to nie wszystko. Reprezentujemy także klientów w sporach, w tym sądowych, związanych z ochroną praw wynikających z udzielonych praw ochronnych na znaki towarowe, czy też wynikających z tzw. deliktów nieuczciwej konkurencji.

Rejestracja znaku towarowego

Procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce przeprowadzana jest przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polski (UPRP). Konieczne jest złożenie stosownego wniosku, wraz z określeniem klasy lub kilku klas klasyfikacji nicejskiej, w ramach której planujemy uzyskać ochronę prawną. Wniosek podlega odpowiedniej opłacie skarbowej. Następnie – jeżeli nie występują żadne przeszkody prawne stojące na drodze rejestracji znaku towarowego – następuje publikacja zgłoszenia w oficjalnym Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Od momentu pojawienia się stosownego ogłoszenia muszą minąć 3 miesiące tzw. okresu sprzeciwowego, w którym to czasie inne osoby mogą wnieść sprzeciw co do rejestracji właśnie takiego znaku towarowego. Jeżeli żadna tego typu skarga nie wpłynie, to ostatecznie UPRP wyda decyzję o rejestracji znaku, a wnioskodawcy pozostaje dokonanie (co bardzo ważne) opłaty za 10-letni okres ochronny.

Analiza zakresu rejestracji znaku towarowego

Jak widać z powyższego, bardzo skróconego opisu procedury rejestracji znaku towarowego, kluczowym momentem ze strony wnioskodawcy jest dobre i poprawnego opracowanie zgłoszenia do UPRP. Wymaga to zaś przeprowadzenia szerokiej analizy prawnej tego, czy – lub jaki – znak można zarejestrować, aby uzyskać dla jego właściciela maksymalną ochronę z najwyższą szansą uzyskania pozytywnej decyzji organu.

Pamiętać bowiem trzeba, że poza popularnymi “logami”, a więc znakami graficznymi lub słowno-graficznymi, dopuszczalne jest rejestrowanie znaków słownych – a więc po prostu określonych słów lub kombinacji kilku słów. Głównym warunkiem dla pomyślnej rejestracji jest jednak to, aby zgłaszany znak miał funkcję odróżniającą – był więc na tyle charakterystyczny, aby identyfikował dany produkt lub usługę na rynku, nie zawłaszczając przy tym słów powszechnych. Wykorzystanie określeń wymyślonych, oryginalnych, czyli po prostu fantazyjnych mocno poprawia szanse na uzyskanie pomyślnej rejestracji.

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz przedrejestracyjnych oraz doradztwa w zakresie opracowywania optymalnych znaków towarowych, celem uzyskania na nie stosownych praw ochronnych.

Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, którzy jeszcze tego nie zrobili, do rozważenia przeprowadzenia rejestracji swoich praw niematerialnych w postaci logotypów czy nazw handlowych oferowanych do sprzedaży produktów lub usług. Współczesna gospodarka opiera się w coraz większej mierze na właśnie takich prawach własności intelektualnej, które nierzadko mają swoją własną, ogromną wartość majątkową.

Spory dotyczące znaków towarowych

Sama rejestracja znaku towarowego nie gwarantuje jednak, że żaden inny – konkurencyjny – podmiot nie zacznie go wykorzystywać w złym celu. Czasami do ochrony należnych praw konieczne jest skierowanie sprawy dalej, do postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1-3) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:

„Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:
1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego”.

Dochodzenie uprawnień ze znaków towarowych zasadniczo przeprowadza się na drodze stosownego postępowania sądowego, z żądaniem zaprzestania i usunięcia skutków naruszenia, a nierzadko także połączonego z żądaniem zapłaty odszkodowania.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez nieuprawniony podmiot trzeci praw do zarejestrowanego znaku towarowego postępowanie sądowe jest dosyć proste – sprowadza się do weryfikacji kluczowych faktów, a więc tego czy powód posiada stosowne prawa ochronne, kiedy zostały udzielone, czy pozwany dopuścił się naruszenia i kiedy (lub od kiedy). Tym samym sam fakt posiadania zarejestrowanego znaku towarowego w dużym stopniu upraszcza i przyśpiesza wszelkie roszczenia na drodze sądowej.

Znaki towarowe bez rejestracji?

Ciągle często się zdarza, że przedsiębiorcy nie rejestrują swoich znaków towarowych, choć stosują je powszechnie w obrocie. W praktyce są zaś narażeni na takie same naruszenia ich praw ze strony podmiotów trzecich, choć nie korzystają ze wszystkich przywilejów wynikających z praw ochronnych zarejestrowanych znaków towarowych. Ich sytuacja – choć trudniejsza – nie jest jednak beznadziejna. Mogą bowiem doszukiwać się sprawiedliwości w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

„Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”.

Cytowany powyżej przepis stanowi tzw. delikt nieuczciwej konkurencji, który do swego powstania nie wymaga, aby podmiot poszkodowany posiadał zarejestrowane prawa do swojego oznaczenia towaru lub usługi.

Ochrona prawna w tym przypadku jest jednak dużo słabsza, a ewentualne postępowanie sądowe dużo trudniejsze i skomplikowane. Strona powodowa musi bowiem dodatkowo wykazać, że to jej przysługują faktycznie prawa do określonego oznaczenia, że mają one charakter wystarczająco odróżniający oraz że naruszenie miało charakter następczy, w ramach działań konkurencyjnych. Jak wskazano już wcześniej, wszystkie te kwestie byłyby bezsporne, jeżeli tylko znak towarowy był zarejestrowany.

Warto rejestrować znaki towarowe

Jak widać jednoznacznie, warto rejestrować swoje znaki towarowe. Całość procedury, włącznie z analizą wstępną i doradztwem, trwa ok. 9 miesięcy (w tym jest 3-miesięczny okres sprzeciwowy). Rezultatem jest jednak posiadanie 10-letniego okresu ochronnego, potwierdzonego stosownym wpisem do rejestru prowadzonego przez UPRP i udzielonym certyfikatem. A przedłużenie tego okresu na kolejne (i kolejne) 10 lat wymaga jedynie prostej informacji wraz z odnowioną opłatą skarbową.

W zamian przedsiębiorca otrzymuje możliwość szybkiego i skutecznego chronienia swoich praw własności intelektualnej, a także przeciwdziałania nieuczciwym praktykom konkurencji.