Artykuły

Data utworzenia: 18.09.2019     Data modyfikacji: 18.09.2019      Udostępnij artykuł
Autor: adw. Tadeusz Koper

5 zasad skutecznej windykacji należności

Niemal każdy przedsiębiorca w swojej karierze spotkał się z problemem nierzetelnych kontrahentów, którzy nie dokonali częściowej lub nawet i pełnej płatności za zakupione towary czy usługi. W praktyce może to wynikać z wielu czynników – czy to zasad prowadzonej działalności (tzw. kredyty kupieckie) czy też z przyczyn losowych (zatory płatnicze). Czasami brak płatności wynikać wręcz ze z góry założonego planu, a wtedy mamy do czynienia po prostu z przestępstwem wyłudzenia

Niezależnie od przyczyny, brak płatności musi być często rozwiązany przymusowo, z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków prawnych. Poniżej przedstawiamy wybrane przez naszą Kancelarię wybranych 5 zasad skutecznej windykacji należności.

 

Zasada 1 – prewencja: „biały wywiad”

Co do zasady optymalną sytuacją jest ta, w której... windykacja nie jest wcale potrzebna. 

Najbezpieczniej jest zaś utrzymywać relacje handlowe z kontrahentami, którzy są znani, zaufani i sprawdzeni. Jednakże oczywiście nie jest to ani wyłącznie możliwe, ani pożądane w dłuższej perspektywie. W sytuacji, gdy firma stoi przed możliwością nawiązania współpracy z podmiotem nowym i sobie nieznanym, zalecane jest więc wykonanie tzw. „białego wywiadu”, który sprowadza się do analizy wiarygodności finansowej takiego potencjalnego kontrahenta. Działanie takie jest o tyle istotne, że z jednej strony może wykluczyć możliwe problemy przez negatywną weryfikację podmiotów nierzetelnych, a z drugiej strony dostarcza z góry wielu kluczowych informacji mogących znacznie ułatwić przyszłą, ewentualną egzekucję długu.

Nasza Kancelaria od wielu lat pomaga klientom w przeprowadzaniu „białego wywiadu”, weryfikując dane potencjalnych klientów przy wykorzystaniu wielu źródeł wiedzy, takich jak akta rejestrowe spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym czy dostępne dane z rejestrów REGON lub NIP.

 

Zasada 2 – umowa: sankcje i zabezpieczenia

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w swojej bieżącej działalności nie otrzymują od razu zapłaty za sprzedawane towary czy usługi, a odraczają ją w czasie czy też rozkładają na raty (np. na skutek zastosowania tzw. kredytu kupieckiego) muszą z góry liczyć się z tym, że z upływem ustalonego czasu należna zapłata może nie nastąpić. W takich przypadkach należy zadbać przede wszystkim o zawieranie pisemnych umów z kontrahentami regulującymi dokładnie zasady rozliczeń i wprowadzającymi odpowiednie sankcje i zabezpieczenia.

Podstawową sankcją umowną w przypadku braku płatności może być uregulowanie kwestii ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności na maksymalnym dopuszczalnym przez prawo poziomie. Kwestie inne niż płatność mogą być także zabezpieczane karami umownymi, które w znacznym stopniu upraszczają formułowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

Zabezpieczenia mogą zaś przybierać liczne formy, w zależności od potrzeb oraz możliwości kontrahenta. Najczęściej w praktyce spotyka się zastrzeganie zadatku, udzielenie poręczenia czy wystawienie weksla in blanco. W niektórych sytuacjach istotna jest odpowiednia forma czynności (np. notarialne poświadczenie podpisu), a czasami konieczna staje się zgoda innej osoby (np. małżonka kontrahenta). Sytuacje szczególne – przede wszystkim dotyczące transakcji o znacznej wartości – mogą być ponadto zabezpieczane hipoteką, zastawem czy też przewłaszczeniem na zabezpieczenie, a także gwarancjami bankowymi, depozytami czy akredytywą.

Niezależnie od wybranej formy zabezpieczenia, każda z nich powoduje ułatwienie dochodzenia należności od dłużnika, a tym samym jednocześnie skłania dłużnika to samodzielnej, dobrowolnej zapłaty.

Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w opracowywaniu odpowiednich umów, w wielu sektorach i branżach, oraz przygotowywaniu różnorakich form zabezpieczeń wierzytelności.

 

Zasada 3 – szybka reakcja i pilnowanie przedawnienia

Żaden windykator, nawet najlepszy, nie będzie w stanie wiele pomóc swojemu klientowi, który nie zadbał o terminowość egzekucji zaległych długów. Przedsiębiorcy traktowani są przez prawo rygorystycznie i zastosowanie mają do nich krótkie terminy przedawnienia roszczeń. Skutkiem upływu okresu przedawnienia jest zaś to, iż nierzetelny dłużnik ma prawo uchylić się od zapłaty z powołaniem się na zarzut przedawnienia.

Podstawowy okres przedawnienia roszczeń przedsiębiorców wynosi 3 lata od dnia wymagalności roszczenia, czyli po prostu najczęściej terminu zapłaty. UWAGA – termin ten jednak może być krótszy w szczególnych sytuacjach, np. w transakcjach sprzedaży wynosi zaledwie 2 lata.

Należyta staranność powinna skutkować wdrożeniem w każdej firmie odpowiednich, szybkich procedur reagowania na zatory płatnicze. Braki zapłaty winny być monitorowane na bieżąco, a brak płatności najlepiej niezwłocznie zgłaszany obsługującemu firmę prawnikowi, aby mógł podjąć szybkie czynności w kierunku uzyskania zapłaty, choćby przez odpowiednie w formie wezwanie do zapłaty czy też uruchomienie zabezpieczeń.

Faktem jest, iż każdy dzień daje nierzetelnemu dłużnikowi możliwości podejmowania działań mających na celu utrudnienie windykacji, a więc potocznego „uciekania z majątkiem”.

Rola prawnika współpracującego z przedsiębiorstwem w tej sytuacji jest więc nieodzowna.

 

Zasada 4 – rzetelne prowadzenie sprawy sądowej i egzekucyjnej

Jeżeli „miękka” windykacja nie przyniesie efektów, a nierzetelny dłużnik w dalszym ciągu nie będzie płacił zaległej należności, to przedsiębiorcy nie pozostaje nic innego, jak skierować w takiej sprawie pozew o zapłatę do właściwego sądu.

Dobre przygotowanie pozwu o zapłatę, wybór odpowiedniej procedury (w tym też tzw. e-sądu), należyte przygotowanie materiału dowodowego to podstawowe klucze do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania sądowego. W przypadku, gdy sprawa została rzetelnie przygotowana od samego początku, to jej rezultat z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie pozytywny dla przedsiębiorcy, a – co także bardzo ważne – nastąpi możliwie szybko.

To samo dotyczy prowadzenia procesu przymusowej windykacji należności z pomocą komornika sądowego przeciwko dłużnikowi. Dobrze opracowany wniosek egzekucyjny, trafny wybór sposobu i formy egzekucji, może przynieść niemal natychmiastowe rezultaty dla oczekującego na zaspokojenie należności przedsiębiorcy.

 

Zasada 5 – wykorzystanie wszystkich możliwych środków prawnych

Jednym z grzechów głównych zdecydowanej większości prowadzonych spraw windykacyjnych jest ograniczanie ich jedynie do bardzo podstawowych czynności, takich jak wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę czy wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. W trudniejszych przypadkach będą to działania zdecydowanie niewystarczające, które nieuchronnie będą prowadziły do bezskuteczności windykacji. To zaś w konsekwencji rozwiązanie najgorsze możliwe dla przedsiębiorcy, który nie tylko nie uzyskuje zaspokojenia swojej wierzytelności, ale dodatkowo ponosi liczne (czasem niemałe) koszty działań windykacyjnych.

Jesteśmy świadomi w Kancelarii jak ważne jest szerokie spojrzenie na windykacje należności i w jej toku – w ramach potrzeb – korzystanie ze wszystkich przewidzianych prawem możliwości działania.

Dlatego też, w zależności od charakteru sprawy, prowadzimy windykację „od A do Z”, która obejmuje także czynności takie jak poszukiwanie majątku nierzetelnego dłużnika w procedurze wyjawienia majątku, dochodzenie należności bezpośrednio od wspólników spółek osobowych (np. sp. j.) czy też od członków zarządów spółek kapitałowych (w szczególności sp. z o.o.), „odzyskiwanie” na cele windykacji wyprowadzonego majątku na skutek tzw. skarg pauliańskich, żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej dłużnika czy też podziału majątku, składanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wyłudzenia czy też wiele, wiele innych.

Kompleksowe działania windykacyjne dają klientom naszej Kancelarii pewność, iż na cele odzyskania wierzytelności podejmowane są wszystkie możliwe działania, co w konsekwencji maksymalizuje skuteczność w dochodzeniu spłaty należności.

5 zasad skutecznej windykacji należności